Общи условия за използване на сайта

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между фирмите „Уиймсс” ООД и “Уеб енд Ивентс” ООД, от една страна, и участниците в събитията, от друга страна.

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия, преди да направите Вашата регистрация.

I. Основни понятия в настоящия договор

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:
Събитие: Събитието, за което приемате Общите условия при регистрация
Дата: Официално обявената дата на събитието, за което приемате Общите условия при регистрация.
Организатори: „Уиймсс” ООД и “Уеб енд Ивентс” ООД
Участник: Всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие, която е достъпна на уебсайта.
Уебсайт: уебсайтът на събитието, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието, както и онлайн регистрация.

II. Онлайн регистрация

За да се регистрират за събитието, Участниците трябва да попълнят онлайн форма за регистрация, която може да се намери на уебсайта на събитието.

Организаторите си запазват правото да не обслужват Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни. Участници, които въвеждат явно и системно неверни данни ще бъдат изтривани от системата. В такъв случай договорът се прекратява автоматично.

III. Потвърждение на регистрацията

Всеки регистриран Участник трябва да получи автоматично потвърждение по имейл с данни за извършване на плащането. Организаторите не носят отговорност, ако предоставеният имейл адрес е невалиден.

Ако потвърждението на регистрацията се забави повече от два работни дни, участниците следва да уведомят организаторите по имейл [email protected].

IV. Такса регистрация на Участници

Обявените такси в регистрационната форма са с включен ДДС спрямо законовите разпоредби в Република България. След като данните са попълнени успешно, регистрираният Участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок от не повече от три (3) работни дни, в случай, че в условията на събитието изрично не е упоменат друг срок.

V. Защита на личните данни

Организаторите стриктно прилагат съответните мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни. Организаторите се задължават да не променят или разкриват никаква лична информация за участниците, регистрирани на събитието, както и да не предоставя събраната информация на трети лица.

Организаторите си запазват правото да използват част от въведените данни в регистрационната форма като част от статистическа информация, която обявява за съответното събитие, както и за свои маркетингови цели.

Личните данни, предоставени от посетителите, могат да бъдат използвани, за информиране на развитието на дейността на Организаторите.

Всеки участник, регистриран за събитието, се съгласява да бъде сниман по време на събитието и тези снимки стават притежание на Организаторите. Организаторите си запазват правото да фотографират и заснемат залата и посетителите по време на събитието и да използват заснетите материали за маркетинг цели.

Организаторите си запазват правото да предоставят името и фирмата (без други данни) на всеки участник за изработване на материали, свързани със събитието (подаръци и други).

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес), информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес), абонаменти за нюзлетъри съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна.

„Уиймсс” ООД и “Уеб енд Ивентс” ООД обработват Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като ни пишете : вижте данните за контакт по-долу.

Като лице, за което се отнасят данните, имате право на достъп до обработваните за Вас лични данни. Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Осигуряваме максимална защита на регистрираните за нашите събития, когато ни предоставят своите данни. „Уиймсс” ООД и “Уеб енд Ивентс” ООД няма да разпространят Ваши лични данни без Ваше изрично съгласие. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни, ние ще ги изтрием по траен начин и няма да ги използваме в бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.

Данни за контакт: [email protected]

VI. Авторско право

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Организаторите или на носителите на авторското право. Участниците имат право да използват тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.

VII. Невъзможност за присъствие

При невъзможност за участие, Участникът е длъжен да уведоми „Уиймсс” ООД по електронен път (имейл), не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събитието. След получаване на имейл, Организаторите се задължават да заменят билета на Участника за предстоящо събитие в срок до 1 година. Това условие не важи за групи от 2-ма или повече човека от една и съща фирма/организация.

При невъзможност за участие, Участникът може да бъде заменен с друг. Участникът следва да уведоми Организаторите по имейл най-късно 2 календарни дни преди събитието.

VIII. Неудовлетвореност

При неудовлетвореност от събитието, Участникът следва да изпрати имейл до организаторите най-късно 3 дни след събитието. При преценка от страна на организаторите, че аргументите са основателни, ще му бъде предоставен кредит от 1 билет за следващо събитие. Ако регистрацията е групова, това условие важи само за първият 1 човек от една фирма.

Кредит от 1 билет за следващо събитие се отнася до присъствие на човек/фирма на един семинар на Организаторите. При посещение на следващ семинар, след подадено заявление за неудовлетвореност на предишен, не се предвижда кредит за следващо събитие.

IX. Ограничаване на отговорността

Организаторите не носят отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от Организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

Организаторите не поемат отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.

Организаторите не носят отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на Участника в събитието.

Организаторите не носят отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

Организаторите си запазват правото да променят програма, състав на лектори, локация на събитието, от първоначално обявените такива.

X. Отлагане или отмяна на събитието

Организаторите си запазват правото да отложат или отменят събитието. Организаторите се задължават да посочат друга дата или да дадатa указания за възстановяване на внесените от Участниците суми.

При отлагане на събитието, Участникът има право да се откаже от участие и да заяви възстановяване на внесените суми до 15 дни след уведомяване по имейл от Организаторите за отлагане на събитието. В случай на прекратяване на договора по различни причини, Организаторите не носят отговорност за претърпели вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на участника.

X. Промени

Организаторите си запазват правото да извършват промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.

Отношенията между Организаторите и титуляра на регистрацията ще се уреждат и тълкуват изключително в съответствие със законите на Република България. Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния Съвет на „Уиймсс” ООД и Управителния Съвет на “Уеб енд Ивентс” ООД, в качеството си на Организатори на събитията.

Последна редакция да документа: 6 юни 2018